Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, находящ се в гр.София, район Кремиковци, с.Яна, ул. Св. Никола (Байкуш) №40

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Ул. “Московска” № 33

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА: "Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, ПИ с идентификатор 87401.7501.163, с площ 613 кв.м., по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Яна, район „Кремиковци”, съответстващ на УПИ ХVІ-128, кв.26 по регулационния план на с.Яна, находящ се в гр.София, район „Кремиковци”, с.Яна, ул. „Св. Никола (Байкуш)” №40;"

Начална тръжна цена - 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга – 2 000 (две хиляди) лева.

Търгът ще се проведе на 21.07.2015 г. от 14,00 часа в Столичната община, ул. "Париж" № 3, зала 109.

Срок за закупуване на тръжната документация - до 17.07.2015 г.

Тръжните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС ще се получават до 17.07.2015 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00- 16.00 часа, в петък, последния ден от месеца и предпразнични дни от 10.00 до 12.00 часа на ул.“Париж”3, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Телефон за информация 981-35-22 .

05.06.2015