Район Триадица удължава срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти - Красно село – плавателен канал (ул. Костенски водопад).

СО - район „Триадица” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-94/19.09.2014 год. на Кмета на Столична Община с предмет „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти (павилион № 1 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.; павилион № 2 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м; павилион № 3 унифициран, с покрита площ от 6.48 кв.м.) съгласно схема на група № 31, находящи се в район «Триадица», кв. 158, м. «Красно село – плавателен канал» (ул. «Костенски водопад») в частта за Павилион № 2 и Павилион № 3.

Местоположението, вида, параметрите и предназначението на предвидените за поставяне на преместваеми обекти са определени с одобрената на 24.10.2013 година от Главния архитект на гр. София схема в графичен, текстови и табличен вид.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.52 лв./кв.м. без ДДС за всеки от терените.

Специфично конкурсно условие на обект павилион № 2: за продажба на цветя.

Специфично конкурсно условие на обект павилион № 3: за продажба на канцеларски материали.

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 100 (сто) лева за всеки обект, внесена в касата на СО – Район “Триадица” или по банков път по сметка на СО – Район “Триадица”.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО-район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин” № 54, ет.1, стая 102 – всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. и се получава от стая 314, ет.3 до 17.00 ч. на 18.06.2015 г.

Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с ДДС.

Краен срок за подаване на офертите за участие до 17.00 часа. на 18.06.2015 год. в деловодството на СО-район „Триадица” – ул.”Алабин” № 54, ет.1, стая 103.

Конкурсът ще се проведе на 19.06.2015 година от 14.30 часа в сградата на район „Триадица” – ул. „Алабин” № 54, ет.3, зала 301.

Телефон за информация – 02/8054104, 02/8054137

03.06.2015