Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на осем преместваеми обекти за търговска дейност

Столична община – Район “Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на свободни общински имоти (частна общинска собственост) за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 (десет) години на територията на района, който ще се проведе на 10.07.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Район „Искър“, стая 301, за следните обекти:

ОБЕКТ N 1
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 31, УПИ І, м. ж.к. „Дружба“ 2 ч. по плана на гр. София, АОС 1156/13.08.2007 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема(схема № 13, обект №1), с площ от 3,24 кв. м., с предназначение: за вестници и списания.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,76 лв/кв.м без ДДС (един лев и седемдесет и шест стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 2
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 15, УПИ І, м. ж.к. „Дружба“ 1 ч. по плана на гр. София, АОС 784/07.11.2001 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион по индивидуален проект по приложена схема, с площ от 7 кв. м., с предназначение: за търговска дейност.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 2,38 лв/кв.м без ДДС (два лева и тридесет и осем стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 3
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 53, УПИ І, м. ж.к. „Дружба“ 1 ч. по плана на гр. София, АОС 718/27.11.2000 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно временна конструкция по индивидуален проект по приложена схема (схема № 8), с площ от 25 кв. м., с предназначение: за сервизни услуги.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 4
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 1, УПИ V, м. ж.к. „Дружба“ 2 ч. по плана на гр. София, АОС 870/05.08.2002 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема (схема № 11, обект №1), с площ от 60 кв. м., с предназначение: за заведение за хранене.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,69 лв/кв.м без ДДС (един лев и шестдесет и девет стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 5
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 17, УПИ І, м. ж.к. „НПЗ – Искър юг“ по плана на гр. София, АОС 1023/15.11.2004 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема (схема № 5), с площ от 55 кв. м., с предназначение: за заведение за хранене.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,67 лв/кв.м без ДДС (един лев и шестдесет и седем стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 6
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 501, УПИ ХV767, м. ж.к. „Дружба“ 2 ч. по плана на гр. София, АОС 1356/26.02.2013 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема (схема № 17, обект №2), с площ от 6,48 кв. м., с предназначение: за продажба на цветя.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 7
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 47, УПИ І, м. ж.к. „Дружба“ 1 ч. по плана на гр. София, АОС 95/10.02.1998 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема (схема № 6), с площ от 100 кв. м., с предназначение: за заведение за хранене.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,75 лв/кв.м без ДДС (един лев и седемдесет и пет стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

ОБЕКТ N 8
Имот, находящ се в район „Искър“, кв. 51, УПИ І, м. ж.к. „Дружба“ 1 ч. по плана на гр. София, АОС 574/05.08.2002 г., върху който ще бъде изграден временен обект с търговска цел, а именно павилион, по приложената схема (схема № 10), с площ от 3,24 кв. м., с предназначение: за продажба на вестници и списания.
Начална конкурсна цена за 1 кв.м. общинска площ в размер на 1,83 лв/кв.м без ДДС (един лев и осемдесет и три стотинки), съгласно експертна оценка на лицензиран оценител – „Бин Ком“ ООД.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 10.06.2015 г. до 09.07.2015 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС

Гаранция за участие в конкурса – 200.00 (двеста лева) лв. с ДДС

Оглед на обектите – всеки делничен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 09.07.2015 г.

Краен срок за подаване на документи – 09.07.2015 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 10 / 979 05 67
Район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18

10.06.2015