Район Надежда организира и провежда конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 63 ОУ и 98 НУ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” организира и провежда конкурс на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост. Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СО15-РД-09-08-45/15.05.2015 г. на кмета на Столична община и Заповед № РД-09-193/28.05.2015 г. на кмета на СО район „Надежда“ с предмет „Столово хранене – 2015 в общинските училища на територията на район "Надежда- отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост в 63 ОУ “Христо Ботев“ и 98 НУ “ Св.Св. Кирил и Методий“

Предметът на конкурса е разделен на обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция N1: – Отдаване под наем на стол, находящ се в 63 ОУ "Христо Ботев" , жк."Требич", ул."Леденика" №12, гр.София, поземлен имот с идентификатор 68134.1331.730, АОС №1890 /04.06.2012 г. с площ 304,00 кв.м.
Начална наемна цена 130,00лв. без ДДС определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

2. Обособена позиция N2: – Отдаване под наем на бюфет в столова, находящ се в 63 ОУ "Христо Ботев" , жк."Требич", ул."Леденика" №12, гр.София , поземлен имот с идентификатор 68134.1331.730, АОС №1890 /04.06.2012 г. с площ 10,00 кв.м.
Начална наемна цена 20,00 лв. без ДДС определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

3. Обособна позиция N3: Отдаване под наем на стол , находящ се в 98НУ "Св.Св. Кирил и Методий", жк."Илиянци", ул."Манхония" №2, гр.София , поземлен имот с идентификатор 68134.1371.234, АОС №1846/25.04.2012 г. с площ 147,00 кв.м.
Начална наемна цена 60,00лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 ч. до 16,00 ч., от 04.06.2015 г. до 06.07.2015 г.(включително)

Цената на конкурсната документация е 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

Гаранция за участие в конкурса 100,00(сто) лева.

Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж.1 – фронт офис, срок на подаване от 04.06.2015 г. до 06.07.2015 г. (включително) от 08:30 ч. до 16:00 ч.

Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 04.06.2015 г. до 06.07.2015 г.  (включително) от 08,00 ч. до 16,00 ч.

Конкурсът ще се проведе на 07.07.2015 г. от 10,00 ч. в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж.3 – заседателна зала.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

За информация:тел. 02/495-17-98, 02 495 -11-49 - отдел „ПНО“

04.06.2015