Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за поставяне на преместваеми обекти: за кафе и търговска зала

Столична община - Район „Студентски” организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 и ал.3 от Наредба за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет и Заповед № СО15-РД-09-544/ 30.04.2015г. на Кмета на Столична община.

Предмет на конкурса и начална конкурсна цена: Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за срок до десет години за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени от Главния архитект на Столична община схеми за район „Студентски":

Позиция 1. Част от УПИ II - за КОО, кв.31, м.„Студентски град", за разполагане на павилион с площ 44,60 кв.м. и навес с площ 62,40 кв.м., АОС № 420/ 16.06.2000г., с предназначение - кафене. Начална конкурсна месечна наемна цена за покритата площ 44,60 кв.м. - 102,00 (сто и два) лева без ДДС. Начална конкурсна месечна наемна цена за откритата площ 62,40 кв.м. - 143,00 (сто четиридесет и три) лева без ДДС.

Позиция 2. Част от УПИ II - за КОО, кв.31, м.„Студентски град", за разполагане на павилион с площ 44,00 кв.м. и навес с площ 42,40 кв.м., АОС № 420/ 16.06.2000г., с предназначение - търговска зала. Начална конкурсна месечна наемна цена за покритата площ 44,00 кв.м. - 101,00 (сто и един) лева без ДДС. Начална конкурсна месечна наемна цена за откритата площ 42,40 кв.м. - 97,52 (деветдесет и седем лв и петдесет и две ст.) лева без ДДС.

Позиция 3. Част от УПИ II - за КОО, кв.31, м.„Студентски град", за разполагане на павилион с площ 44,00 кв.м. и навес с площ 14,20 кв.м., АОС № 420/ 16.06.2000г., с предназначение - търговска зала. Начална конкурсна месечна наемна цена за покритата площ 44,00 кв.м. - 101,00 (сто и един) лева без ДДС. Начална конкурсна месечна наемна цена за откритата площ 14,20 кв.м. - 32,66 (тридесет и два лв и шестдесет и шест ст.) лева без ДДС.

Местоположението, вида, параметрите и предназначението на предвидените за поставяне преместваеми обекти са определени с одобрените от Главния архитект на Столична община схеми за район „Студентски".

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 100 (сто) лева за всяка отделна позиция, по която се кандидатства, преведена по сметката на район „Студентски" в „Общинска банка" АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33S0MB91303317618401, или внесена в касата на СО - район „Студентски".

Конкурсната документация се закупува от „Информационния център", намиращ се на партерния етаж в сградата на район „Студентски": в ж.к.„Студентски град", бл.5, срещу цена -10 лв. без ДДС.
Закупуването може да стане всеки работен ден от 05.06.2015 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Краен срок и място за подаване на предложения: до 17.00 часа на 06.07.2015 г., в сградата на СО - район Студентски, ж.к. „Студентски град", бл.5, ет.1 "Информационен център".

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 07.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на СО - район "Студентски": гр. София, ж.к. Студентски град", бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Телефон за връзка: 02/8687584

05.06.2015