Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на ул. Демокрация № 2, с. Кривина

СО - РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), в изпълнение на Заповед №СО15-РД-09-595/26.05.2015 г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот-частна общинска собственост представляващ помещение с площ от 28,75кв.м., намиращо се на втория етаж в сграда на ул. Демокрация № 2, с. Кривина, АЧОС № 5128/2015 г.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация - до 16:00 ч. на 03.07.2015 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 ч. на 03.07.2015 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 06.07.2015 г. в 11.00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет.3, тел. 02/97-60-531, 97-60-522, e-mail:so_pancharevo@abv.bg

04.06.2015