Район "Банкя" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на Проект за организация на движението и регламентирано паркиране в централните зони на гр. Банкя – ул. „Лутраки” и части от ул. „Трапезица” и ул. „Майор Коста Паница”

12.12.2018

Район „Слатина“ обявява обществено обсъждане на Проект за изменение на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I – „за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски" – "Слатина” – изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Гео Милев“ между о.т. 223 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Хемус“ между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246; откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до о.т. 247е (нова)

06.12.2018

Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура, надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа, м. "Младост 1А – разширение" и м. "БАН VII - VIII км, I етап"

29.11.2018

Район "Младост" обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура: част ВиК, част „Канализация“, част "Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т.110д до о.т.40а, прилежаща на кв. 1в – нов, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км – II етап“

29.11.2018

Район „Нови Искър“ обявява, че е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260 по КККР за землището на гр. Нови Искър за образуване на нов УПИ I-2260 за инженерна инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване от нов кв. 182; изменение на плана за регулация за квартали с № 180 и 181 и улици с осови точки 914-918-1449-919-920-921-593-594-595-596; 919-922-923-594-922-926-925-924-923; 1198-1192-1191-596, гр. Нови Искър, кв. "Кумарица"

29.11.2018

Обществена консултация по Приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО

28.11.2018

Столична община и Регионален исторически музей – София организират обществено обсъждане на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018 относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“

27.11.2018

Район "Изгрев" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805 – „за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. "Дианабад", на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София

21.11.2018

Район "Изгрев" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I – „за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613, 1640 – „за ЖС“ и УПИ VI-612, 613, 1649 – „за ЖС“ в кв. 89, местност ИЗТОК-ИЗТОК

20.11.2018

Район "Надежда" обявява процедура по обществено обсъждане на проект за задание за изработване на подробен устройствен план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със Заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО – район „Надежда"

16.11.2018

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...