Район „Нови Искър“ обявява, че е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260 по КККР за землището на гр. Нови Искър за образуване на нов УПИ I-2260 за инженерна инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване от нов кв. 182; изменение на плана за...

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ18-РД09-339 от 27.11.2018 год. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на преработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260 по КККР за землището на гр. Нови Искър за образуване на нов УПИ I-2260 за инженерна инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване от нов кв. 182; изменение на плана за регулация за квартали с № 180 и 181 и улици с осови точки 914-918-1449-919-920-921-593-594-595-596; 919-922-923-594-922-926-925-924-923; 1198-1192-1191-596, гр. Нови Искър, кв. "Кумарица".

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2018 год. от 17,30 часа в заседателната зала на район „Нови Искър“ с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

В срок до 17,00 часа на 17.12.2018 год. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Нови Искър". Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър“ – СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 123.

Проектът за ПУП–ПРЗ и ИПР, предмет на общественото обсъждане, са изложени в сградата на отдел УТККС (техническа служба), стая № 2 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 21.12.2018 год. от 17,30 часа в заседателната зала на район „Нови Искър“ с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123 ще се проведе заключителна дискусия.

29.11.2018