Район "Младост" обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура: част ВиК, част „Канализация“, част "Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т.110д до...

Район "Младост" обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура: част ВиК, част „Канализация“, част "Електроснабдяване“ и част „Топлофикация“ в граници: нови квартали 1в, 1а, 1б, 1д и 1г, източната граница на ПИ с идентификатор 68134.4083.6097, южната граница на кв. 1г, ул. „Анна Ахматова“ при о.т.110д до о.т. 40а, прилежаща на кв. 1в – нов, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км – II етап“.

Заповед № РМЛ18-РД09-382/26.11.2018 г.


 

29.11.2018