Район „Младост“ обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Проект на ПУП – изменение на план за регулация за кв. 57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I – “за озеленяване“ в кв. 57, УПИ I – “за озеленяване“ в кв. 57А и УПИ I – “за техническа инфраструктура“ в кв. 57Б, м. кв. "Горубляне“

Столична община – район „Младост”, обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № КъмРМЛ17-ГР00-185-[5]/05.12.2018 г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ18-РД09-423/19.12.2018 г. на кмета на СО – район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: "Проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I – “за озеленяване“ в кв. 57, УПИ I – “за озеленяване“ в кв. 57А и УПИ I – “за техническа инфраструктура“ в кв. 57Б, м. кв. “Горубляне“.

Представянето на проекта ще се състои на 10.01.2019 г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” (до Кооперативния пазар).

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.01.2019 г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.01.2019 г. от 18:00 часа в Народно читалище „Младост 1971”,  с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” (до Кооперативния пазар).

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО – район „Младост“, адрес: ж.к. "Младост3", ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Обяснителна записка

Проект

Заповед № РМЛ18-РД09-423/19.12.2018 г.


Аудио запис на заключителната дискусия

ПРОТОКОЛ от проведена на 31.01.2019 г. заключителната дискусия по процедура за обществено обсъждане на: „Проект на подробен устройствен план за изменение на план за регулация за кв.57 -създаване на нови квартали 5, 57А и 57Б" отреждане на нови: УПИ I-"за озеленяване" в кв.57, УПИ I-"за озеленяване" в кв.57 А и УПИ I-"за техническа инфраструктура“

ПРОТОКОЛ № 02 от 06.02.2019 г.

 

 

 

 

19.12.2018