Район "Нови Искър" обявява провеждане на обществено обсъждане на Задание за изготвяне на Подробен устройствен план за бул. „Рожен“ в участъка от „Северна скоростна тангента“ до „Софийски околовръстен път“, в рамките на землището на кв. "Славовци", гр. Нови Искър

 

ОБЯВЛЕНИЕ
от 15.01.2019 г.


Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ19-РА50-8 от 15.01.2019 год. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Задание за изготвяне на Подробен устройствен план за бул. „Рожен“ в участъка от „Северна скоростна тангента“ до „Софийски околовръстен път“, в рамките на землището на кв. "Славовци", гр. Нови Искър.
Общественото обсъждане ще се проведе на 24.01.2019 год. от 18,00 часа в ритуалната зала на II етаж в сградата на район „Нови Искър“ с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.
В срок до 17,00 часа на 08.02.2019 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по документа, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър“ – СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 123.
Документът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в сградата на Отдел УТККС (техническа служба), стая № 2 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 14.02.2019 год. от 18,00 часа в ритуалната зала на II етаж на район „Нови Искър“ с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123 ще се проведе заключителна дискусия.

18.01.2019