Район "Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, м. ж.к. „Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 22, ал. 4 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл. 5, чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), (отм.) във връзка с § 3 от ПР на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община и имайки предвид, че производството е висящо, видно от Заповед РА 50-461/14.07.2016 г. на главен архитект на Столична община, с която е разрешено изработване окончателен проект за ПУП – ИПРЗ за м. ж.к. "Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та, в териториален обхват – квартали 1, 3а, 5а, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 37, 38, 39, 40а, 49, 51, 52, 52а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 67, 68, 71, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 87, район „Студентски“, и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РСТ19-РА 50-3/15.01.2019 г. на кмета на район „Студентски” за представяне на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, местност ж.к. „Малинова долина" – части 1-ва, 2-ра, З-та, 4-та, 5-та и 6-та, което ще се състои на 23.01.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район „Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5. Провеждане на обществена дискусия за проекта ще се състои на 12.02.2019 г. от 18.00 часа в заседателната зала на I-ви етаж в сградата на район "Студентски”, ж.к. „Студентски град“, бл. 5.

Приложение: Заповед № РСТ 19-РА 50-3/15.01.2019 г.

С уважение:

ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ

Кмет на СО – район "Студентски"

 

15.01.2019