Район „Слатина“ обявява обществено обсъждане на Проект за изменение на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I – „за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски" – "Слатина” – изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ18-РД09-425/04.12.2018 г. на кмета на СО – район „Слатина“, на 17.12.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, II етаж в сградата на СО – район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще се проведе представяне на Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I – „за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски" – "Слатина” – изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Гео Милев“ между о.т. 223 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Хемус“ между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246; откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до о.т. 247е (нова). Изменение границите на кв. 93 и създаване на нови квартали 93 и 93а. Изменение границите на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93. Създаване на нови УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, и УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а. Приобщаване на УПИ ІІ-475 от кв. 93 към нов кв. 93а. Изменение на план за застрояване на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93 за създаване на нов УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а, м. „Христо Смирненски – Слатина“.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

След представянето на проекта писмени становища, мнения и предложения за проекта могат да се депозират в срок не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия в районната администрация или по електронна поща info@so-slatina.org при задължително посочване на електронна поща и телефонен номер за обратна връзка.

За приключване на общественото обсъждане на 02.01.2019 г. от 17,00 часа в стая 217, II етаж в сградата на СО – район „Слатина“ на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед № РСЛ18-РД09-425/04.12.2018 г.
Приложение 1
Приложение 2

06.12.2018