Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за ПУП – изменение на ПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура, надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа, м. "Младост 1А – разширение" и м. "БАН VII - VIII км, I етап"

Район "Младост" обявява процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, и план-схеми на техническата инфраструктура – част ВиК, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“, надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа в граници: източната граница на УПИ II от кв. 1г, северната граница на УПИ III и УПИ IV от кв. 1г, северната граница на УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XI, УПИ X, западната и източната граница на УПИ XVII от кв. 1, през улица с о.т.13-о.т.12, северната и източната граница на УПИ III, източната граница на УПИ IV от кв. 1б, през улица с о.т.13б-13г, северната, източната и южната граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. „Копенхаген“ от о.т.14б до о.т.129, западната граница на задънена улица с о.т.125г-о.т.125б, през задънена улица с о.т.125а-о.т.125в, южната граница на УПИ XI и УПИ XII, западната граница на УПИ I от кв. 4, през улица с о.т.110д-о.т.117а, южната граница на УПИ I и УПИ II от кв. 1г, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км, I етап“, р-н „Младост", гр. София.


Заповед № РМЛ18-РД09-381/26.11.2018 г.
29.11.2018