ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Обединени градове за интелигентен растеж – Smarter Together

25.04.2017

Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата (URBan-Innovative-NATure – URBiNAT)

06.02.2019

Подобряване на иновативните възможности за съвместно възстановяване на местните райони (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets) AGORA

11.08.2022

Хранителна вълна - овластяване на градската младеж за климата (Food Wave)

11.08.2022

Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради (Seamless servises for Housing Energy Efficiency Renovation – SHEERenov)

11.08.2022

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

11.08.2022

INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето, за по-чист въздух в градска среда“

11.08.2022

Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор (BeSMART)

11.08.2022

Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране – ХАРМОНИЯ

11.08.2022

Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество (BALANCE)

11.08.2022

Слънчеви градове (Solar Cities)

11.08.2022

ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика

18.08.2022

Управление на политиките през целия жизнен цикъл на данните чрез технологии в облачни среди (PolicyCLOUD – Policy Management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments)

18.08.2022

Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна Европейска интеграция

18.08.2022

Преодоляване на Долината на смъртта: Нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж в България, Действия за насърчаване на развитието на финансовите пазари за социални предприятия

11.08.2022

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 15 results.