Актуална обществена информация по чл.15, ал.1 
от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Информация по чл.15, ал.1 Интернет достъп Формат на данните
1 Описание на правомощията на кмета на Столична община и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/functions-mayor
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration
html, pdf
2 Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на кмета на Столична община https://www.sofia.bg/administrative-acts-of-the-mayor pdf
3 Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Столична община https://www.sofia.bg/public-registers html, pdf
4 Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното за административно обслужване, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Контактен център на Столична община
https://call.sofia.bg/
 
ул. "Московска" № 33, от 7:30 до 19:30 с възможност до 21:30 часа при условията на чл.10, ал.4 от НАО; Тел.: 070017310  
5 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration html, pdf
6 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/strategies
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/programs-and-projects
https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/mayor
html, pdf
7 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://www.sofia.bg/budget xls, xlsx, pdf
8 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile html, pdf, doc, docx, xls, xlsx
9 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://www.sofia.bg/public-consultations
https://www.sofia.bg/public-discussions
html, pdf, m4a
10 Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството    
11 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията https://www.sofia.bg/access-to-public-information
https://data.egov.bg/organisation/profile
html, pdf
12 Обявления за конкурси за държавни служители https://www.sofia.bg/jobs-advertisement html
13 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/declaration-article-35 pdf
14 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му Приложение 1  
15 Радиационен фон https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/ecobulletin html
16 Информация по чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ https://www.sofia.bg/information-provided-more-then-three-times