Актуална обществена информация по чл.15, ал.1 
от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018 г.

Информация по чл.15, ал.1 Интернет достъп
1 Устройствен правилник https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration
Столична администрация https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/structure-of-administration
2 Действащи нормативни актове http://web2.apis.bg/sofiacouncil/home.php?dt=10&dispid=1
Списък на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на Кмета на Столична община  https://www.sofia.bg/administrative-acts-of-the-mayor
3 Контактeн център https://call.sofia.bg/
Центъра за информация и услуги на Столичната общинска администрация ул. "Московска" 33, от 7:30 до 19:30 с възможност до 20:00 часа при условията на чл.10, ал.4 от НАО; Тел.:070017310
4 Харта на клиента https://www.sofia.bg/charter-customers
5 Стратегии и програми https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/strategies
6 Бюджет/Финанси https://www.sofia.bg/budget
7 Профил на купувача https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
8 Проекти на нормативни актове https://www.sofia.bg/public-consultations
9 Обществени обсъждания https://www.sofia.bg/public-discussions
10 Цени  за плащане на услуга Определени със заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.
11 Конкурси за работа https://www.sofia.bg/jobs-advertisement
12 Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служители от Столична община https://www.sofia.bg/web/mayor-of-sofia/declaration-article-35
13 Списък на категориите информация, създадена в Столичната общинска агенция за приватизация, подлежаща на класификация като служебна тайна Приложение 1
14 Радиационен фон https://www.sofia.bg/web/tourism-in-sofia/ecobulletin