Заглавие Дата на публикуване
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – павилиони, магазини, мазета, складове и халета, предназначени за извършване на търговска дейност 27.09.2018
Район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 103. ОУ „Васил Левски“ 26.09.2018
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (в сграда с предназначение за спорт, културизъм и фитнес), находящ се в ж.к. „Света Троица”, ул. „Русе“ № 28 26.09.2018
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение „за кафе-клуб“ 25.09.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в 74. СУ „Гоце Делчев“ – за стоматологичен кабинет 25.09.2018
„ДKЦ 11 – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на еднопространствено помещение на партерния етаж в сграда на бул. „Александър Стамболийски” № 127 с предназначение – за социални дейности 25.09.2018
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Враждебна“ със специфично конкурсно условие – закусвалня 25.09.2018
"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – за аптека 18.09.2018
Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, за охраняем автопаркинг 18.09.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в 74. СУ "Гоце Делчев", за спортна дейност 17.09.2018