Район „Нови Искър” удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, кв. "Курило"

Столична община – район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1031/01.10.2018 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, актуван с АОС № 4151/21.09.2017 г. и представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 146,82 кв. м (мазе) с идентификатор 00357.5348.1265.7.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се на ниво  –1 (минус едно) в сграда с идентификатор 00357.5348.1265.7 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5348.1265 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“, със самостоятелен вход от ул. „Зорница“.

Начална конкурсна цена на месец, определена от лицензиран оценител: 117.50 лв. (сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки) на месец без ДДС, респ. 141.00 лв. (сто четиридесет и един лева) с ДДС.

Кандидатите се оценяват по следния критерий: Най-висока предложена месечна наемна цена: на първо място се класира участникът, предложил най-висока цена.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения: от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: всеки работен ден от 20.12.2018 г. до 02.01.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Гаранция за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 03.01.2019 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър”.

 

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД – тел.: 02 9917333.

19.12.2018