Район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект в сградата на 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин“, представляващ плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения с обща площ 999 кв. м

                                                         

ОБЯВА

 

СО – район „Люлин”, на основание  чл. 46, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка с Решение № 778 на СОС от 08.11.2018 г. и  Заповед № СОА18-РД98-49/29.11.2018 г. на кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на части от недвижим имот, публична общинска собственост, с АОС № 8745/2014 г., находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин 2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3, в сградата на 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин“, представляващ обект от образователната инфраструктура – плувен басейн и прилежащите спомагателни помещения с обща площ 999 кв. м.

Начална конкурсна цена – 1.05  лв./кв. м без ДДС или 1049 без ДДС за обща площ от 999 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за плувен басейн.

Място на закупуване на конкурсната документация: СО – район „Люлин”, бул. ”Захари   Стоянов”, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса.         

Срок за подаване на офертите: считано от 8.30 ч. на 17.12.2018 г.  до 17.00 ч. на 22.01.2019 г.  в „Център за информация и услуги“ на СО – район „Люлин“, бул. ”Захари Стоянов“ № 15.

Дата за провеждане на конкурса на 23.01.2019 г.  от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл. 327, вх. В, ет. 4.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие: 1 049,00 лв. без ДДС.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел. 02 92 37 234/286/.

                                                                                  

 

 

17.12.2018