Столична община обявява провеждането на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии – собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София"

Столична община обявява провеждането на процедура по договаряне за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина, намираща се в горските територии – собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София", в района на действие на Регионална дирекция по горите - София, посочени в т. 2 на Заповед № СОА18-РД09-2313/19.12.2018 година.

Документация и условия за участие

Технологични планове
 Протокол от проведено договаряне (публикувано на 24.01.2019 г.)

19.12.2018