Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем на части от недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в здравната служба на с. Железница, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Район "Панчарево" – СО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1106/15.10.2018 г. на кмета на Столична община във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси продължава  с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в здравната служба на с. Железница – район "Панчарево", предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване на населението по позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1: помещения – лекарски кабинет, заедно с детска консултация, заедно с приспадащите към нея идеални  части на сградата, с обща площ 38.57 кв. м, отреден за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар. Начална конкурсна цена 102 (сто и два) лв. без ДДС.

- Обособена позиция № 2: помещение с площ 28.93 кв. м, заедно с приспадащите се към него идеални части от общите части на сградата, отредено за стоматологичен кабинет. Начална конкурсна цена 76 (седемдесет и шест) лв. без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 100 лв. (за всяка обособена позиция).

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – до 16:00 ч. на 02.01.2019 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 ч. на 04.01.2019 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 07.01.2019 г. от 14:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в  с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.   

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230, ет. 3, тел. 02/97-60-548, 97-60-531, e-mail : so_pancharevo@abv.bg

 

20.12.2018