Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша“, представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв. м, находящ се в сградата на кметство Мърчаево в с. Мърчаево

СО – район „Витоша“, на основание Заповед № СОА18-РД98-46/06.11.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша“, представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв. м, находящ се в сградата на кметство Мърчаево в с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ № 1.

- Срок за наемане: 3 (три) години;
- Гаранция за участие в конкурса: 100 (сто) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на СО – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Белисимо”, бул. „България” № 102.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Витоша”, гр. София, ул. “Слънце” № 2, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. на 07.12.2018 г. до 16:30 ч. на 10.01.2019 г.
- Цената на конкурсната документация е 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

Краен срок за приемане на офертите: 16:30 ч. на 11.01.2019 г. в деловодството на СО – район „Витоша”, ет. 1.

Конкурсът ще се проведе на 14.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Витоша”, ул. „Слънце ” № 2, ет. 2.

Телефон за контакти: 02/8187932.


 

04.12.2018