„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – кабинет, намиращ се на първи етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, съгласно Решение (Заповед) № 497/04.12.2018 г. на управителя на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Кабинет № 10А (десет, буква „А“), намиращ се на първи етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, с площ от 13,61 кв. м (тринадесет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 13,89 кв. м (тринадесет цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, а именно като лекарски кабинет за прегледи и консултации от общопрактикуващ/и лекар/и.

Срок на наемане на имотa: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: 74,68 лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Същите възлизат на 224,05 лв. с  ДДС към датата на обявяване на конкурса.

Депозит за участие в конкурса: 50 лева. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 02.01.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 02.01.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 02.01.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 03.01.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13.00 ч. на 21.01.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 22.01.2019 г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Илиева – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

05.12.2018