Заглавие Дата на публикуване
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, находящо се в кв. “Горна баня”, отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ 02.03.2018
Район "Панчарево" обявява публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на самостоятелен обект, намиращ се в сграда с местоположение с. Железница, със специфично конкурсно условие „За аптека“ 02.03.2018
Район „Подуяне" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне“ 28.02.2018
Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство – залесяване в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София” в района на действие на Регионална дирекция по горите – София, съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения ѝ проект и наличие на голи петна от почистване на короядна дървесина 27.02.2018
"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения без обзавеждане и апаратура 26.02.2018
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на точки в помещенията за монтиране на телевизори и предоставяне на телевизионни предавания 19.02.2018
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява таен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет 19.02.2018
Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ книжарница 15.02.2018
Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ улица за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) 14.02.2018
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други 12.02.2018