Заглавие Дата на публикуване
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Зад ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Вихрен“ и „Драгалевци“, „Княжево – Звездица“, стопанисвани от „Пазари Изток“ ЕАД 19.03.2018
Район "Триадица" обявява удължаване на срока за приемане на оферти за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение, находящо на ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения 19.03.2018
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, в с. Кривина – за лекарски и стоматологичен кабинет 16.03.2018
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда със специфично конкурсно условие – за офис 15.03.2018
"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три места за разполагане на 3 бр. кафемашини и помещение в сградата на "Първа МБАЛ – София" ЕАД 14.03.2018
"II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ 12.03.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – клубно помещение към трафопост, със застроена площ от 70.56 кв. м, като самостоятелен обект с идентификатор 68134.2815.2857.10.1, находящ се в ж.к. „Връбница 1“ 12.03.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за поставяне на преместваеми търговски обекти в ж.к. „Обеля 2“, ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“ 12.03.2018
Столична община открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем за част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Кремиковци 07.03.2018
"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се на третия етаж в сградата на дружеството 07.03.2018