Заглавие Дата на публикуване
Район Илинден удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения (павилиони) 15.10.2015
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок до 10 години на имот-частна общинска собственост с площ 520 кв.м.за ресторант и магазин 09.10.2015
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години на имот-частна общинска собственост,с площ 520 кв.м.за ресторант и магазин 06.10.2015
Столична община обявява провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общинско имущество - движими вещи-отпадъци 05.10.2015
Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем- клуб към трафопост, с площ 86,79 кв.м. 02.10.2015
Район Нови Искър удължава с 15 дни срока за приемане на конкурсни документи по обявен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 12 бр.помещения 02.10.2015
Район Студентски удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на документи за конкурс с предмет: отдаване под наем на 8-мо СОУ „Васил Левски“ за осъществяване на ученическо столово хранене 30.09.2015
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем на ученически стол, ул. „Г.С. Раковски” № 20, 29 СОУ „Кузман Шапкарев” 30.09.2015
Район Илинден продължава първоначалния срок за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен нежилищен общински имот, представляващ терен от 1200 кв.м за открит паркинг с автомивка 25.09.2015
Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор 25.09.2015