Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 78/17.12.2015 г. на СОС, „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, обявява:

   КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

1. Недвижим имот – обособена част от масивна сграда в гр. София, бул. “Ген. Николай Г. Столетов” №67А - разположен на осми етаж от блок 11 на сградата, със самостоятелен достъп, осигурен от две стълбищни клетки, разположени в двата края на етажа и четири асансьора, към едната от тях, съдържаща 41 помещения, заедно със съответното право на строеж, с обща площ от 977,52 (деветстотин седемдесет и седем цяло и петдесет и две стотни) кв.м.;

2. Кабинет № 245, находящ се на втори етаж от блок 11 от масивна сграда в гр. София, бул. “Ген. Николай Г. Столетов” №67А, с обща площ от 13,5 (тринадесет цяло и пет десети) кв. м.;

3. Кабинет № 246, находящ се на втори етаж от блок 11 от масивна сграда в гр. София, бул. “ Ген. Николай Г. Столетов“ №67А, с обща площ от 27 (двадесет и седем) кв. м.;

Начална конкурсна цена: 11 880.29 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и девет стотинки), без включен ДДС.
   
Депозитна вноска: 11 880.29 лв. (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и девет стотинки).Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
   IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
   BICSOMBBGSF
   Банка: „Общинска банка” АД, бул. М. Луиза, № 88

Краен срок за внасяне на депозита – 04.01.2016 г. /деня, предхождащ конкурса/.

Дата на провеждане на конкурса: 05.01.2016 г., 10.00 ч. в Административен блок, малка зала на “Пета МБАЛ – София” ЕАД.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 22.12.2015 г. до 04.01.2016 г. вкл., от 10.00 ч., до 15.00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

Цената на един комплект конкурсна документация е 300 /триста/ лева, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен ден от 22.12.2015 г. до 04.01.2016 г., от 10.00 до 15.00 часа. Конкурсната документация ще се получава в стая „Деловодство” /„Канцелария”/ в лечебното заведение след заплащането й.

Срок за подаване на предложения за участие в конкурса – всеки работен ден от 22.12.2015 г. до 04.01.2016 г. вкл., в стая „Деловодство” /„Канцелария”/.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35

 

21.12.2015