Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение за разполагане на 1 брой терминално устройство АТМ

На 11.01.2016 г. от 10.00 часа в стая № 3, Адинистративен блок на „Първа МБАЛ- София” ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

Предназначение на имота - 1 кв.м. от помещение до централния вход на Първа МБАЛ-София ЕАД, бул. Патриарх Евтимий №37, гр. София, за разполагане на 1 брой терминално устройство АТМ/банкомат/.

Първоначалната наемна месечна цена е в размер на 125,00лв./Сто двадесет и пет лева/ без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, други разходи за данъци и такси по ЗМДТ.

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 100 /сто/ лева. Внася се по сметка на Първа МБАЛ-София ЕАД в Общинска банка, ФЦ Мария Луиза IBAN:BG22SOMB91301027529303 BIC:SOMBBGSF;
   
Цената на конкурсната документация е 25 лв./двадесет и пет лева/ без ДДС.
Документацията се заплаща по сметката на Първа МБАЛ-София ЕАД в Общинска банка, ФЦ Мария Луиза,
   IBAN: BG 22SOMB91301027529303,
   BIC:SOMBBGSF
   или в касата на Първа МБАЛ-София ЕАД
Конкурсната документация се получава в стая № 6, Адинистративен блок на Първа МБАЛ-София ЕАД, всеки работен от 9-12 часа., след представяне на платежен докумен.

Оферти за участие в конкурса се подават в стая №2, Адинистративен блок на Първа МБАЛ-София. ЕАД.

Краен срок за подаване на плика с офертата - 12.00 часа на 05.01.2016 г.
Тел. за контакти: 02/8059263
   
   

 

21.12.2015