Район Нови Искър удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми търговски обекти

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 31, ал. 2 вр. с ал. 1 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 от НУРПТК, т. 4 от Заповед № СО15-РД-09-1091/28.08.2015г. на Кмета на СО удължава провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок до 10 години на свободни, нежилищни имоти, частна общинска собственост, терени за поставяне на преместваеми обекти на територията на район „Нови Искър“ съгласно одобрени схеми от главния архитект на Столична община“, за следните позиции, при начални месечни наемни цени, както следва:
   
1. Схема № 2 за разполагане на 3 / три/ броя преместваеми обекти, попадащи в УПИ I - за младежки клуб, дискотека и кафе, кв. 262, гр. Нови Искър, кв. Славовци, АОС № 3017/13.12.2012г.
   Позиция № 1 - Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м.
   Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
Позиция № 2 - Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м.
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
Позиция № 3 - Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на кафе/ др. стоки- 9,00 кв.м.
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
2. Схема № 3 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ IX - за културен дом, ресторант и търговия, кв. 1, с. Кътина, ул. Площада
Позиция № 1 - Павилион - унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м.
   Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
3. Схема № 4 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ IV - за търговски комплекс, кв. 22, с. Доброславци, пл. Мегдана, АОС № 926/2001г.
Позиция № 1 - Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м.
   Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
4. Схема № 6 - за разполагане на 1 / един/ брой преместваем обект, попадащ в УПИ I- за кметство, поща, магазини, кв. 24, по действащия регилационен план на с. Световрачене, ул. „Софийска“, АОС № 3225/2013г.
Позиция № 1 - Павилион- унифициран тип, специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на промишлени стоки- 9,00 кв.м.
Начална месечна наемна цена- 4,00 лв./кв.м. без ДДС.
   
Място и срок за закупуване на конкурсна документация - район „Нови Искър” - гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт - офис - всеки работен ден от 07.12.2015г. до 21.12.2015г. включително, от 08:30- 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация - 60,00 /шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие – 100,00/сто/ лв., внесени в касата на района или по банкова сметка IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28, срок за внасяне- до 17:00 ч. на 21.12.2015г.
   
Място и срок за представяне на оферти: район „Нови Искър”- СО”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, Фронт- офис, всеки работен ден от 07.12.2015г. до 21.12.2015г. включително, от 08:30- 17:00 часа.
   
Конкурса ще се състои на 22.12.2015 г., 10:00 часа, Ритуална зала на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, при наличие на поне 1 оферта за съответна позиция. В случай, че в удължения срок не постъпят оферти за конкретна позиция, конкурса за съответната позиция ще бъде прекратен на основание чл. 47, ал. 1, т. 1 от НУРПТК.
   
Адрес и телефон на организатора: район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, отдел „УТКСС”, тел: 998-71-32.
   
   

07.12.2015