ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение - аптека в сградата на дружеството

„ДКЦ 14-София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение - аптека, находящо се на първи етаж в сградата на дружеството - гр.София, ул. „Д-р Ст.Сарафов“ № 7, с площ от 45,50 кв.м. и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 5 200 /пет хиляди и двеста/ лева, без вкл.ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 5 200 /пет хиляди и двеста/ лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация - 36 /тридесет и шест/лева с ДДС, която се получава след заплащането и в касата на дружеството от техническия секретар на 4-ти етаж в сградата на „ДКЦ 14-София“ ЕООД, в срок до 15.00 ч на 14.01.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие - до 15,00 ч. на 15.01.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.01.2016 г.
За справки - тел.02/ 952 13 63
  

23.12.2015