Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал.1 и ал.6 от Наредбата за общинската собственост и чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Решение № 70 по протокол № 5, т.11 от 17.12.2015г. във връзка с Решение № 508 по протокол № 86, т.15 от 23.07.2015г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с обща маса 58 341 кг, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна и представляващи:
     1.1. Хартия и картон    - 50 кг;
     1.2. Черни метали        - 33 955 кг;
     1.3. Цветни метали      - 760 кг;
     1.4. Пластмаса ПЕТ     - 1 180 кг;
     1.5. Пластмаса-твърда - 976 кг;
     1.6. Стъкло                  - 21 420 кг.

Всеки участник следва да подаде оферта за съответната/ите вещ/и – отпадък/ци, за която/които участва в настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

2. Начална тръжна цена, определена на кг

    2.1. Началната тръжна цена за хартия и картон - 0.13 лв./кг без ДДС;
    2.2. Началната тръжна цена за черни метали - 0.17 лв./кг без ДДС;
    2.3. Началната тръжна цена за цветни четали - 1.11 лв./кг без ДДС;
    2.4. Началната тръжна цена за пластмаса ПЕТ - 0.25 лв./кг без ДДС;
    2.5. Началната тръжна цена за пластмаса твърда - 0.44 лв./кг без ДДС;
    2.6. Началната тръжна цена за стъкло - 0.02 лв./кг без ДДС.
   
3. Размер на стъпката за наддаване - 5.00 лв.
   
4. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване
   
4.1. Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Заявление за участие;
Заявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към заявлението се прилагат:
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- В случаите, когато не е посочен ЕИК - оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
- Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 162, ал.2 от ДОПК – в оригинал;
- Свидетелство за съдимост на представляващия и на членовете на управителните органи – в оригинал (срок на валидност 6 месеца);
- Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) - Административни сведения;
4.1.3. Предлагана цена по образец (Образец № 3), поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”;
4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;
4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът се задължава да поеме разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи-отпадъци;
4.1.6. Декларация по образец (Образец №6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;
4.1.7. Декларация по образец (Образец №7), че участникът е извършил оглед на вещите-отпадъци;
4.1.8. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс.
   
4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.8. и приложенията към заявлението се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите и запечатаният плик с надпис „Предлагана цена” се поставят в отделен непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - отпадъци, находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на  отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

 5. Начин на плащане
 Купувачът заплаща предложената цена в срок до пет работни дни от регистрационния индекс на договора по посочената в същия банкова сметка на Столична община.

 6. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга
 - Вещите са на разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с.Яна, район „Кремиковци“ от 09:00ч. до 12:00 ч. в периода от 22.12.2015 г. до 08.01.2016 г.
- Дата на провеждане на търга: 08.01.2016 г.;
- Начален час на търга:14.00 часа;
- Място на провеждане на търга: в стая №109- зала, находяща се на адрес ул.”Париж” №3.

7.Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита

Цената на тръжната документация е 50.00 лв.(петдесет) лева, без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж" №3, ет. 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в последния ден от месеца от 10.00ч. до 12.00ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. "Париж" №3, ет.2, стая №204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ №3, стая № 105, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 07.01.2016 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва

- IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6.

 Размерът на депозита за участие е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите. Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция "Финанси", по следната сметка на Столична Община:
   IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
   BIC Code: SOMBBGSF

Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул."Врабча" № 6.
В платежното нареждане задължително се записват номера на позицията, за която се участва и номера на търга. 
8. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на 08.01.2016 г.
9. Специални изисквания
Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество за всяка една от позициите.
   
  

23.12.2015