Приключили програми и проекти

Проект Закупуване на специализирана горска техника и оборудване и машини за извоз и товарене на дървесина

Проект Закупуване на специализирана горска техника и оборудване и машини за извоз и товарене на дървесина е реализиран по мярка "Подобрявание на икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година. на Държавен фонд Земеделие. Закупени са трактор, хидравличен кран и моторни триони за работа в общинските горски територии.

Проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване - противопожарно защита

Проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за превенция на ранно оповестяване - противопожарно защита е реализиран посредством изграждане на пожароизвестителна и наблюдателна система за горски пожари на територията на Столична община по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие...