​​​​​

 

 


                

Стартираха дейностите по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“

На 10.05.2023 г. на площадката на Софийска градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по реконструкция, модернизация и доизграждане на
СГПСОВ „Кубратово“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. - безвъзмездна финансова помощ и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На събитието присъстваха инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столична община, г-н Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, инж. Петър Костов – директор Дирекция „Строителство“ в Столична община, г-н Васил Тренев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, инж. Никола Онов – гл. инженер на  р-н „Сердика“, представители на фирмите изпълнители ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“ и ДЗЗД „СПСОВ Кубратово“, членове  на екипа за управление на проекта и медии.

Дейностите в обхвата на настоящия проект предвиждат изграждане на Анамокс инсталация за снижаване концентрациите на азот от утайковите води, изграждане на байпас от Аериран пясъко-масло задържател до биобасейни и Реактори за термална хидролиза за допълнително третиране на утайки, в допълнение на съществуващото в момента анаеробното стабилизиране. Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчни води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на новото съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество.
​​​​​Заложените проектни индикатори са да се постигне отстраняване на амоняк до 80-90% и отстраняване на общия азот до 75-85%.

Общата стойност на обекта е 56 969 732,40 лв.


 


 

 


​​

О П Е Р А Т И В Н А   П Р О Г Р А М А
“О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 1 4 – 2 0 2 0  г.”

 

Информация относно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG16М1ОP002-I.020-0001-С01 по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.020 „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“

 

Настоящата информация се публикува във връзка със задължението по т. 3.10. от „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.“ за публикуване на информация за сключен АДБФП.

На 01.02.2022 г. Столична община сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, рег. № BG16М1ОP002-I.020-0001-С01, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проект  „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“.

Вид и размер на помощта:

Проектът е на стойност 140 495 700,84 лв., от които:

 • 82 006 638, 15 лв. от Кохезионния фонд на ЕС;
 • 14 471 759, 63 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Р. България;
 • 44 017 303, 06 лв. собствен принос на Столична община.

Основни дейности, финансирани по проекта:

 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада-изток”, р-н  "Лозенец";
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново";
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“;
 • Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля“, р-н „Връбница“;
 • Инженеринг за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово“.

Изпълнението на проекта цели да допринесе за постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води (Директива 91/271/ЕИО), чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води в три агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на Столична община – „София-град“, „Банкя“ и „Нови Искър“ и чрез реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ – Кубратово.

Органи, предоставящи помощта, са:

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция "Оперативна програма „Околна среда“, Управляващ орган на ОПОС 2014-2020.