ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“Столичната община, ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират следващата Национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, която ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат на 29 ноември 2022 г. в гр. София.

При вече ясно изразена тенденция за увеличаване на инвестициите в чиста енергия при големите производители, остават множество въпроси за достъпа до финансиране на малките и средни предприятия и технологичната готовност на целия сектор да се справи с въздействията на енергийната и икономическа криза. Преодоляването на тези предизвикателства е свързано до голяма степен с навременното изпълнение на очакваните реформи в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), тъй като финансирането на проекти за устойчива енергия зависи от няколко схеми за подпомагане, насочени най-вече към интегрирането на инсталации за възобновяема енергия. Едновременно с това се очакват и програми по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, които да подпомогнат цялостния процес на модернизация на промишлените технологии.

В този контекст, следващата Кръгла маса ще предостави платформа за обмен и координация между националните власти, представители на бизнес асоциации и финансови институции, за да се насърчат инвестициите в проекти за устойчива енергия в промишлеността и местните предприятия. За тази цел са предвидени представяния от съответните публични институции с актуална информация за очакваните условия за кандидатстване и срокове на програмите за подпомагане, както и за изпълнението на планираните реформи, които да улеснят разработването на нови бизнес модели, приспособени към нуждите на предприятията. Паралелните сесии ще се съсредоточат върху наличните финансови инструменти, изискванията за качество на проектите, както и върху гаранциите за финансовите потоци и системите за енергиен мениджмънт в промишлеността. Дискусиите ще бъдат допълнени от приноса на техническите работни групи по BeSMART, с акцент върху прилагането на схеми за сключване на договори за енергийна ефективност като ключов механизъм за гарантиране на качеството и мобилизиране на пазарен ресурс за проекти за чиста енергия.

Достигнатите изводи ще бъдат обобщени по време на заключителната част, която по традиция ще завърши с панелна дискусия с участието на представители на централните власти (поканени), индустриални камари, енергийни експерти и представители на финансови институции.

Сред водещите теми са:

1. Съществуващи финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност и ВЕИ в предприятията;

2. Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти;

3. Системи за управление на енергията в предприятията.

Кръглата маса ще започне в 10:00 ч., на 29 ноември, когато стартира и XV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

Линк за регистрация: https://forms.gle/BbYkikv7kMeybA7S6

Очаквайте допълнителна информация на страниците на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия във Facebook, както и по e-mail.

Тук можете да видите предварителната програма на събитието.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Проведе се форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“

 

На 29.11.2021 г. се проведе форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“ в рамките на проект BeSMART. В контекста на подготовката на оперативните програми в следващия програмен период и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия форумът бе посветен на политиките на специализираните фондове и на вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Участие взеха представители на проектните партньори от АУЕР, Столична община и Община Габрово, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, УАСГ, "Еконолер България", Алианс за енергийна ефективност, Национален доверителен екофонд, ЕкоЕнергия и ЕнЕфект, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

В рамките на форума бе обсъдено актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България и бяха разгледани успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти. В допълнение бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки, предлагащи решения за зелени ипотеки, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, както и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради.


ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ИНОВАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СГРАДНИЯ СЕКТОР“ (BESMART)
От началото на месец май 2021 г. Столична община изпълнява проект „Български форум за енергийна ефективност – иновативно финансиране за сградния сектор“ (BeSMART), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, в партньорство с Агенция за устойчиво енергийно развитие; Община Габрово, Национален доверителен екофонд; Университет по архитектура, строителство и геодезия; Камара на строителите в България; Българска стопанска камара; Алианс за енергийна ефективност; „Еконолер Ес Ей“ ЕООД; Фондация „Център за енергийна ефективност Енефект“ и Общинска мрежа за енергийна ефективност Екоенергия.

Проектът цели да създаде постоянен дискусионен форум за обсъждане, подкрепа и внедряване на нови бизнес модели и използване на инвестиционни възможности за повишаване на енергийната ефективност в сградите и увеличаване на дела на възобновяема енергия.

Проектът обхваща 4 приоритетни области, а именно:

  1. Основно енергийно обновяване на съществуващи частни и обществени сгради и при възможност постигане на нива на енергийно потребление максимално близко до нула;
  2. Модернизация на обществената инфраструктура, включително улично осветление, централно отопление и транспортни системи;
  3. Интегриране на възобновяеми енергийни източници в проекти за енергийна ефективност.
  4. Проекти за енергийна ефективност в промишлеността и МСП.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Актуална информация за напредъка по проекта е достъпна на официалната страница на проекта: https://www.besmartproject.net/

 


ПРОВЕДЕ СЕ ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“


 

На 05.10.2021 г. се проведе форум „Инвестиции в устойчива енергия“ в рамките на проект BeSMART по Програма "Хоризонт 2020". Форумът бе посветен на политиките за енергийна ефективност в България, с фокус върху Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Участие в дискусията взеха представители на АУЕР, Столична община и Община Габрово, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, Центъра за изследване на демокрацията, БГФМА, WWF – България, Фонд на фондовете, ЕкоЕнергия, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", ЕнЕфект, БАИС, Черноморски енергиен изследователски център, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

Предстои изготвяне на пътна карта за трансформация на работещите досега механизми за сградно обновяване, която ще бъде представена на следващата кръгла маса по темата в края на м. ноември 2021 г.