ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 


Проведена беше първата среща на Звеното за климатична неутралност, което беше създадено във връзка с изпълнението на Мисията на Европейския съюз „100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г.“ към която София се присъедини през 2022 г.

Събитието представлява важна стъпка в създаването на Договор за климатична неутралност, който е основен документ, съдържащ рамки и стратегии, както и показва ангажимента на Столична община по отношение на постигането на целите за устойчивост и иновации в областта на управлението на климата.

Мисията „100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г.“ е част от широката стратегия на Европейския съюз в рамките на програма "Хоризонт Европа" за преодоляване на климатичните предизвикателства и интегриране на интелигентни технологии в градската инфраструктура.

Тази мисия има за цел насърчаване на научни изследвания и иновации за насърчаване на чиста мобилност, енергийна ефективност и зелено градско планиране, както и дава възможност за изграждане на съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството в синергия с други програми на ЕС.

„За успеха на този ключов за Столична община проект е от огромно значение активната ангажираност на всички участници и сътрудничеството между общината, министерствата, неправителствените организации, научните среди, бизнес сектора и гражданското общество. Това е основен фактор за постигането на поставените цели за климатична неутралност“, подчерта председателстващата срещата Надежда Бобчева, Заместник кмет в направление „Зелена система, екология и земеползване“.

Участниците в срещата бяха запознати с ключовите аспекти на Мисията и бъдещата роля на Звеното за климатична неутралност. Бяха представени основните аспекти на инициативата, като и важните принципи и мерки, необходими за постигане на целите на ЕС за климатична неутралност и интелигентно градоустройство.

С представената презентация можете да се запознаете тук.

Съобщението е публикувано на 22.02.2024 г.