Публикувано на 31.07.2023 г.

 

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНО ОХЛАДЕНО ПРОСТРАНСТВО В АМФИТЕАТЪРА В ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Днес, 31.07.2023 г. кметът на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова и заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване'', г-жа Десислава Билева, откриха изпълнението на дейностите за ремонт и обновяване на парково съоръжение „Амфитеатър“ в парк „Възраждане“ – пилотна дейност, изпълнявана от Столична община по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, съвместно още седем български общини и водещ партньор Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ се финансира в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и допринася за повишаване възможностите на местните общини за намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени.

Пилотният инвестиционен проект на Столична община представлява обособяване на споделено „охладено“ пространство и място за провеждане на събития в парк „Възраждане“ в парковото съоръжение „Амфитеатър“, находящо се в гъсто застроена градска среда, чрез прилагане на решения за засенчване посредством природно-базирани решения, позволяващи поддържането на катерлива и друга растителност, устойчива на топлина и суша, изграждане на системи за оросяване (мъглообразуватели), изграждане на алпинеум с подходяща климатично устойчива растителност, подмяна на съществуващата настилка със светла настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет и инсталиране на подвижен екран и мултимедия.

На откриването присъстваха също г-жа Савина Савова - кмет на район Възраждане, г-жа Ирена Пенчева, изпълнителен директор на НДЕФ - водещ партньор по проекта, както и представители на медиите и други заинтересовани лица. 


 


Този документ е създаден в рамките  на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, чрез ФМ на ЕИП (2014-2021). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм. АМФИТЕАТЪР В ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ
 

Кметът на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова и заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване'', г-жа Десислава Билева, откриват изпълнението на дейностите за ремонт и обновяване на парково съоръжение „Амфитеатър“ – пилотна дейност, изпълнявана от Столична община по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“, съвместно още седем български общини и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Събитието ще се проведе на 31.07.2023 г. от 1200 ч. в парк „Възраждане“, Амфитеатър.

Проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ се финансира в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и допринася за повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

Пилотният инвестиционен проект на Столична община представлява обособяване на място за събития – споделено „охладено“ пространство в парк „Възраждане“ на мястото на парковото съоръжение „Амфитеатър“, находящо се в гъсто застроена градска среда, чрез прилагане на решения за засенчване посредством природно-базирани решения, позволяващи поддържането на катерлива и друга растителност, устойчива на топлина и суша, изграждане на системи за оросяване (мъглообразуватели), изграждане на алпинеум с подходяща климатично устойчива растителност, подмяна на съществуващата настилка със светла настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет и инсталиране на подвижен екран и мултимедия.

На откриването ще присъства и г-жа Ирена Пенчева, изпълнителен директор на НДЕФ -  водещ партньор по проекта и представители на МОСВ.


 

Този документ е създаден в рамките на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, чрез ФМ на ЕИП (2014-2021). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 


Публикувано на 25.11.2022 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Национална конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

На 1 ноември 2022 г. министърът на околната среда и водите, председателят на управителния съвет на НДЕФ и заместник кметът на Столична община направление „Зелена система, екология и земеползване“ откриха Националната конференция на тема „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“.

От година и половина осем общини в България в партньорство с Националния доверителен екофонд, Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и Западно-норвежкия изследователски институт работят по анализа на своите политики в областта на адаптация към климатичните промени в градска среда и вече достигнаха до решения за прилагане на пилотни мерки.

Това са първи мерки в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени в градска среда. Отчетени са и са анализирани заплахите и рисковете за всяко от осемте населени места и така е направен изборът на мерки, чието изпълнение ще стартира. Общините са: Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора.

Конференцията се провежда в рамките на проект на Националния доверителен екофонд, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство. Присъстваха представители на норвежките партньори в проекта, министерства и агенции, общински администрации, Националното сдружение на общините в Република България, на професионалната общност на архитектите, строителите, ландшафтните архитекти, главни архитекти на общини, висши и средни учебни заведения, неправителствени организации, изпълняващи дейности за климата.


Публикувано на 08.06.2022 г.
 

Анализ на общинските политики за климатични действия

Втора работна среща на общините партньори

Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора

26 – 27 май 2022 г., гр. София

 

На 26 и 27 май 2022 г. се проведе втората от трите работни срещи на експертните екипи от общините партньори по проекта.

Целта на тази среща беше да се постигне съществен напредък в изготвянето на аналитичните доклади на базата на предвидените в методологията стъпки, както и на базата на наученото и споделения опит по време на учебните пътувания в Норвегия. Акцентите в работата по докладите бяха анализът на наличната информация с цел аргументиране на избраните заплахи за всяка община и съответно набелязаните инвестиционни мерки.

Участваха целите експертни екипи на партньорските общини, целият екип на НДЕФ и екипът на българските консултанти от Аналитично-креативна група.

За първи път от началото на проекта целият експертен екип на партньорството беше заедно в първата присъствена среща. По време на трите учебни пътувания екипите се запознаха само частично, но не и в пълен състав, тъй като за целите на тези пътувания екипът беше разделен в по-малки групи.

Работата на експертния екип протече изключително динамично и целенасочено. Редуваше се работа в екипите по общини с обсъждания в голямата група. Екипите получиха директна професионална помощ и подкрепа от консултантския екип на проекта.

Най-напред беше направен анализ на заплахите, към които се насочва всеки общински екип, и се обсъди начина на ползване на необходимата информация. Акцентът беше за конкретното място, към което е насочена инвестиционната мярка.

За всички беше много полезно споделянето на опита от пътуванията в Норвегия. В представените предложения за инвестиционни мерки доминираха идеи от видяното в Норвегия.

Всяка община представяше избраната мярка с прилагане на анализа от методологията PESTEL и имаше опонент в лицето на друга община (тази, която в края на процеса ще даде оценка на съответния доклад). Получи се оживена дискусия, страстите се разгорещиха и това доведе до „избистряне“ на идеите.

Следващата работна среща ще се проведе в София на 8 – 10 юни 2022 г., когато се очаква да се финализира работата по инвестиционните мерки на проекта и да бъдат окончателно оформени аналитичните доклади в готовност за публичното им представяне в общините.


 

Публикувано на 18.04.2022 г.
 

Първи уроци по адаптация към климатичните промени от Норвегия

Пътуване до Осло 22 – 25 март 2022 г.

Представители на партньорите по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП) посетиха Осло от 22 до 25 март 2022 г. В делегацията участваха заместник-кметове, координатори на проекта от общините партньори, както и представители на НДЕФ, включително на консултантския екип.

Домакин и организатор на Програмата в Осло беше Асоциацията на общинските и регионалните власти (KS).

Целта на посещението беше запознаване с работата на общините в Норвегия в сферата на адаптация към климатичните промени и с конкретни проекти на място, които вече са изпълнени или се изпълняват.

В Асоциацията на общинските и регионалните власти (KS) присъстващите се информираха за принципите на управление на местните власти в Норвегия, с ролята им в сферата на климатичните действия и конкретно в областта на адаптацията. Участниците поставиха много въпроси, отговорите на които им помогнаха да разберат приликите и отликите в местното самоуправление в двете страни. Водещ на сесията беше господин Кристиян Ларсен, координатор на проекта от страна на норвежкия партньор.

Последва посещение на община Барум, където координаторът по проблемите на климата арх. Педро Ардила представи стратегическата рамка за адаптация към климатичните промени на общината, а след това лично заведе участниците до местата, където се реализира на етапи проект за отварянето на река Сандвика в града. Преди години тя е била „затворена“ под земята, за да се строят отгоре улици и паркинги, а сега, когато нивата на водните басейни се покачват и зачестяват поройните дъждове, реката отново се „отваря“, като коритото ѝ се оформя така, че да поема големи обеми вода в случай на порой, без да се застрашава сигурността на околната инфраструктура – улици и сгради. В района на вливането на реката във фиорда крайбрежната територия се оформя като парк „Кадеттанген“ с изкуствени неголеми възвишения, които да изиграят ролята на диги при покачване на нивата на водните басейни.

Следващата спирка на групата беше в създадения напоследък "Нансен парк" (на името на Фритьоф Нансен) във Форнебу (в зоната, в която е било разположено предишното главно летище на Осло до 1998 г.).

Паркът вече е готов, като в него са приложени всички необходими мерки за адаптация към високите води и поройните дъждове. Приложени са различни подходи за управление на водата с цел да се създаде благоприятна среда за отдих и в същото време да се предвидят мерки за „поемане“ на големи количества вода при нужда.

В момента в периферията на парка се изграждат жилищни сгради, които са планирани и се строят на по-високите терени,  за да не бъдат засегнати от покачването на нивата във водните басейни на парка, но и също, за да се осигури бързото оттичане на водата надолу към тези басейни при поройни дъждове. При изграждането на жилищните сгради се прилагат принципите на кръговата икономика. При изкопите целият обем материал се обработва и сепарира на място с цел да се оползотворят всички фракции при строителството и да се спести извозване и връщане на огромните маси почва и камък. На мястото на около изкопите се оформят временни диги, които да намаляват шумовото замърсяване за жителите и посетителите на парка.

Делегацията беше приета и от заместник-кмета на община Осло господин Абдула Алсабег, който запозна участниците накратко с историята на града в официалната зала на кметството, където се връчват Нобеловите награди за мир.

След това бяха представени основните стратегически документи на общината в сферата на околната среда, на управлението на климатичните действия и управлението на водите. Системата на управление на град Осло беше представена от госпожа Мари Нелсен от Кабинета на кмета на Осло, а конкретните планове и принципи на управление на климатичните действия бяха представени от експертите на Агенциите по планиране и строителство и Агенцията по климата (подразделения на общината).

Те бяха и домакини на „разговора в движение“ – посещение на конкретни обекти за управление на наводнения и възстановяване на реките. Участниците станаха свидетели на строителните дейности по отваряне на реки, изграждане на система от обекти, целящи поемането на големи количества вода в случаи на наводнения. Видяха на място и така наречените дъждовни градини, в които водата от поройните дъждове се дренира в зелените площи на улиците и се отвежда до водни басейни, около които са оформени паркови пространства, спортни площадки и други. Норвежките партньори споделиха дори и несполучливи опити за изграждане на „дъждовни  корита“, за които се е установило, че несъобразяване на детайли при проектирането на наклона в рамките само на 5% е предопределило неуспеха на това начинание.

Всички участници бяха изключително активни по време на срещите и посещенията и получиха отговори до най-малки подробности. Те споделиха удовлетворението си от посещението, благодариха за предоставените материали и публикации и дадоха да се разбере, че опитът, с който са се запознали, ще намери приложение при проектирането на инвестиционните мерки в рамките на проекта.
 

First Lessons from Norway on Climate Change Adaptation


Публикувано на 16.12.2021 г.

 

Стартира процесът на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проект

"10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност"

 

В изпълнение на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, експертният екип от Столична община участва в първо обучение по проекта от 7 до 9 декември 2021 г. С него се постави началото на процеса на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проекта.

По време на обучението експертните екипи от Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и Столична започнаха практически занимания за оценка на рисковете от климатичните промени в големите градове – ефекта на топлинния остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските свлачища.

Партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и регионални власти и от Западнонорвежкия изследователски институт запознаха участниците с изготвения от тях доклад за международния опит и добри практики. Участниците се запознаха с опита на Испания, Полша, Италия и Норвегия, както и методи за анализ на рисковете с цел оценка на набелязаните възможни решения. Представени бяха реализирани проекти за зелени фасади и покриви, дъждовни градини, градски резервоари за дъждовна вода, градско земеделие и много други.

Български консултантски екип въведе участниците в методология за анализ на съществуващите стратегически и планови документи и изпълнявани проекти в общините. Екипите в общините започнаха практическо прилагане на предложените аналитични методи, които дават възможност за оценка на ситуацията и на възможните решение от различни гледни точки.

 

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРОГРАМА "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ"
ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 3 „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАСтоличната община участва като партньор в Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът има за цел да създаде капацитет на общините да прилагат определена методика за анализ на своите документи и да идентифицират и проектират иновативни решения за намаляване на въздействието и адаптация към климатичните промени, като се прилага опитът и практиките в страните – донори. Проектът ще се изпълнява от Националния доверителен екофонд в партньорство с 8 български общини – София, Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, и Норвежкото сдружение на общините. Срокът за изпълнение на проекта е 46 месеца.

 


10 ПАРТНЬОРА В 4К: КЛИМАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КООРДИНАЦИЯ, КАПАЦИТЕТ, КРЕАТИВНОСТНа 25 и 26 март се проведе началната работна среща на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Планираните дейности допринасят директно за резултат 4 на Програмата – Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

Срещата се проведе виртуално с участието на всички партньори по проекта.

Водещ партньор е Националният доверителен екофонд. Партньор от страна на донорите е Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия в сътрудничество със Западнонорвежкия изследователски институт. Партньорите в България са осем общини: Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София-град.

Осемте български общини са привлечени като партньори на базата на анализите за Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. Това са общини, в чиито големи градове вече са идентифицирани заплахи от климатичните промени, свързани с явленията на топлинния остров, свлачища и наводнения. В големите градове на всяка от тези общини вече са регистрирани реални явления и заплахи от тези явления.

Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени. На основата на поредица от обучения и учебни пътувания до страната донор, проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Във всяка от осемте общини се реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези дребно мащабни инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място. Опитът от проектирането и реализацията на тези проекти ще бъде използван за отправяне на препоръки за усъвършенстване на законодателството и образованието в сферата на градското планиране и териториално развитие.

Норвежките партньори на всички етапи в реализацията на проекта ще допринасят с информация относно най-добрите практики и опит за най-съвременните технологии за малка инфраструктура в градовете. Партниращите общини, от своя страна, ще са отговорни за управлението и изпълнението на пилотните инвестиционни дейности. Ролята на НДЕФ ще e съсредоточена в управлението на целия проект. Фондът ще организира и предостави експертиза в процеса на преглед и оценка в партниращите общини, както и да предостави необходимата експертиза за идентифицирането и разработването на проектите на иновативните инвестиционни мерки.

Продължителността на проекта е 46 месеца с общ бюджет до 2,8 милиона евро.