ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“

  РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА


 

     


Учебно посещение за повишаване на уменията и компетенциите на експертите в екипа за изпълнение на проекта във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика


Във връзка изпълнение на Дейност № 5 по проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците”, в периода 24 ÷ 28 април 2023 г. част от екипа по изпълнение на проекта извърши учебно посещение в Кралство Норвегия. Учебното посещение бе организирано и проведено от норвежката организация Интернейшънъл девелопмент Норуей (International Development Norway - IDN), партньор по проекта, с цел запознаване на екипа с успешното прилагане на модела на кръгова икономика и обмен на добри практики. 

Екипът посети един от центровете за рециклиране на община Осло, рециклиращата станция и техния търговски център за стоки втора употреба в община Хамър, рециклиращия център на община Аскер и инсталацията в гр. Тонсберт, в която от хранителни отпадъци от домакинствата и бизнеса и животинския тор от селското стопанство се получават три нови продукта: биогаз, биотор и зелен CO2. От биогаза се произвежда биодизел, биоторът се използва обратно в земеделието от фермерите, а CO2 след предварително пречистване се отвежда към прилежащата зеленчукова оранжерия. Към оранжерията  успешно функционира обучителен център, в който ученици от три възрастови групи и други заинтересовани страни могат лесно и по достъпен и практичен начин да научат “как работи цикълът за производство на биогаз“.

Екипът проведе срещи с организация, която работи за предотвратяване изхвърляне на отпадъци в Норвегия, и организира доброволчески кампании за почистване на замърсени места в цялата страна, както и с Норвежката асоциация за биогаз.

По време на посещението бяха представени добри практики, които могат да намерят приложение и в дейностите по третиране на отпадъци на Столична община.
https://www.eeagrants.bg/

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0011 „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BGENVIRONMENT-3.002-0011-C01, с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”  (ООСКП) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Програмния оператор на Програма ООСКП.


Информация за напредъка по проекта

На 6 декември 2022 г. и на 18 и 19 януари 2023 г. се проведе двуетапно хибридно обучение „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ по проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ с лектори от Интернешънъл дивелопмънт Норвегия за експерти от Столична община.

Като част от проекта за Подобряване на управлението на отпадъците в София, на 6 декември 2022 г., Интернешънъл дивелопмънт Норвегия проведе уебинар със служители от Столична община и Столичен инспекторат. В началото на уебинара Kathrine Kirkevaag представи експертите, които покриха различните теми в сесията:

 • Фроде Сиверсен обхвана темите „Системи за отпадъци в Норвегия“ и „Механично сортиране на отпадъци“;
 • Карл Фредерик Мьорх-Контни обхвана темата „Политика на ЕС за околната среда“;
 • Симен Рандби обхвана темата „Жизнен цикъл на суровините: Гуми“.

В детайли бяха разгледани темите:

 • Жизнен цикъл на суровините (разглеждайки конкретно хранителните отпадъци и пластмасите);
 • Как промените в политиката за околната среда стимулират иновациите (използвайки текстилните отпадъци като случай).

И не на последно място беше засегнат и въпросът: Как да оползотворим времето си в София? От страна на експертите, свързани с изпълнение на проекта в гр. София, бяха зададени конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени на присъственото обучение.

На 18 и 19 януари 2023 г. в Зала 1 на Общински културен институт „Красно село“ се състоя втората част от обучението за „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“ по проекта. Лекторите Катрин Киркевааг, Хилдегун Бул Инверсон и Катаржина Ана Кажимерчук поднесоха по изключително достъпен и заинтригуващ начин темите, включени по време на обучението чрез презентации, примери от Норвегия и споделен опит, игрови и ролеви модели, практически задачи и дискусии. Целта на лекциите като цяло бе да се използва подход, чрез който общината да направи така, че да накара системата да работи. Обсъждани бяха и съпоставими примери от Норвегия.
В рамките на двата дена на обучението бяха обхванати темите:

 • Кръгова икономика, подобряване на веригата за стойността на хранителните отпадъци и как да се мотивират гражданите да станат по-кръгови;
 • Политикана ЕС и как тя ни засяга, в частност, събиране и третиране на хранителните отпадъци;
 • Работа с гражданите и хранително-вкусовата промишленост. Образование и разпространяване на информация;
 • Подобряване на станции за предаване, събиране, последващо третиране на различните видове отпадъци от юридическите лица и гражданите;
 • Удължаване живота на продуктите, пестене на ресурсите, ремонт, дизайн, повторна употреба и създаване на нови бизнес модели и как да станем по-кръгови, по-екологосъобрани и със самосъзнание към природата.

В очакване сме на последващата сесия.
 


На 30 ноември 2022 г. се проведе встъпителната пресконференция по проект, спечелен по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, който ще се изпълнява до края на 2023 г.

Партньор на Столична община по този проект е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Пресконференцията се поведе в сградата на ул. „Московска“ 33, в зала 5, и беше открита от г-жа Лилия Ангелова, директор на дирекция „Управление на отпадъците“ в Столична община, и г-жа Силвия Игнатова, ръководител на проекта. Участие взеха и представители на двата административни района – „Витоша“ и „Банкя“, в които ще се реализира проекта. На събитието също активно се включиха и другите членове от екипа за изпълнение на проекта от Столичен инспекторат, както и колеги и партньори. От страна на норвежките партньори участие чрез онлайн връзка взе г-жа Хилдегун Бул Уверсен.

По време на пресконференцията беше дадена въвеждаща информация относно целите, които трябва да бъдат постигнати, а именно: повишаване дела на рециклираните отпадъци спрямо общия дял на количествата генерирани отпадъци в Столична община и използването им като ресурс чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на:

 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци", район „Витоша“;
 • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столична община.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

 


 

Столична община ще изпълнява проект „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът е със срок за изпълнение до края на 2023 г.

Партньор по проекта е Интернешънъл дивелопмънт Норвегия, част от фондация SINTEF, най-големият институт за научни изследвания в Скандинавия.

Основна цел на проекта е повишаване дела на рециклираните отпадъци от общия дял на количествата генерирани отпадъци и използването им като ресурс в Столична община чрез реализиране на три схеми за разделно събиране и рециклиране на хранителни отпадъци и на излезли от употреба автомобилни гуми.

Трите схеми, които ще се изградят и поддържат в рамките на проекта, обхващат разделно събиране и рециклиране на:

 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Вердикал", район "Банкя";
 • хранителни биоотпадъци на територията на кв. "Симеоново" и кв. "Драгалевци", район „Витоша“ и
 • излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Столичната община.

Проектът ще обхване общо 1000 домакинства, по 500 от двата района, като целта е да се насърчи участието на гражданите в разделното събиране на хранителни биоотпадъци и се тества възможността за осъществяване на контрол и отчетност на процесите по събиране, транспортиране и оползотворяване на хранителните биоотпадъци на принципа на кръговата икономика.

Проектът е фокусиран и върху разделното събиране на друг вид отпадък – излезлите от употреба автомобилни гуми. В тази връзка ще се осъществи схема, предвиждаща доброволно донасяне на отпадъците – стари гуми (bring system) до предварително определени за целта места и последващото им раздробяване и предаване за рециклиране.

Изпълнението на проекта цели да се въведе пилотна система за разделно събиране на хранителни отпадъци от населението в определените три пилотни квартала, на принципа събиране „от врата до врата“, с възможност за измерване на количеството хранителни отпадъци. Това ще улесни действията на Столичната община при последващото въвеждане на принципа „плати, колкото изхвърляш“/“замърсителят плаща“ за гражданите, който е широко разпространена практика в редица европейски страни.

С изваждането на биоразградимите отпадъци от общия поток на битовите отпадъци ще се намали общото количеството на образувания битов отпадък и ще се увеличи процентът на оползотворения такъв чрез превръщането му в ел. енергия и компост на Инсталацията за биологично третиране на Столична община, намираща се на Площадка „Хан Богров“. Това е един от начините за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и повишаване на ефективността на контрола върху замърсяване на околната среда.