Приключили програми и проекти

Програма "Зелена София" 2016

Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да
подобрят състоянието на зелената система на територията на общината.