Проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 - 2026"
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и съфинансиране от държавния бюджет на Република България ...

Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи"
Проект по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ ...

Програма "Зелена София" 2019
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

Проект "Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух"
Проектът предвижда използване на съвременните технологии и тенденции за мониторинг. Ще бъде разработена интелигентна интернет платформа за визуализиране и съхраняване на данни за въздуха ...

Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
По проекта е предвидена безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 5 000 домакинства с екологосъобразни форми на отопление ...

Проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране"
Проектът се фокусира върху разработването на План за действие за провеждане на пилотно разделно събиране на отпадъци от опаковки и хранителни такива и насърчаване участието на гражданите в тях ...

Приключили програми и проекти

Назад

Програма "Зелена София" 2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Заповед за удължаване на срокове по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Списък с индикативни цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Правила за управление на Програма "Зелена София", изменени с Решение №140 от 22.03.2012 г. на Столичен общински съвет

Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2016 г.

Изображения на растителност и градинско обзавеждане по програма "Зелена София"

Договор за доставка на растителност, цветя, тревен чим и тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по проект: „Зелена София”

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Заявление

Образец 1.1 - Протокол и решение на етажната собственост

Образец 1.2 - Декларация

Образец 1.3 - Удостоверение

Образец 1.4 - Декларация

Образец 1.5 - Отчет

Приложение А - Формуляр за кандидатстване

Приложение Б - Индикативен бюджет

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

КЛАСИРАНЕ


Списък на одобрените проекти по програма Зелена София 2016 г. - утвърден от Кмета на Столична община

Списък на всички проекти, преминали през трите етапа на оценка по програма Зелена София 2016 г. - утвърден от Кмета на Столична община