Програма за дейността на СБДДС

 

Одобрени проекти сесия 2021 г. съгласно Решение на Управителен съвет на СБДДС –  Протокол № 3/21.06.2021 г.

І. Одобрени проекти: 

 

ІІ. Образователни институции, които не са одобрени за финансиране поради изчерпване на финансовия ресурс

 

ІV. Предоставяне на актуализиран Финансов план съгласно одобрена сума, съгласно Решение на УС на СБДДС и предоставянето му в деловодството на СО към вх. № на подадения проект

Финансов план

 

VІ. Формуляри за Съдържателен и финансов отчет

 

СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Решение № 87 от 11.02.2021 г.
  2. Отчет на Съвета по безопасност на движението на децата в София за периода 2011 – 2020 г.
  3. Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София 2021 – 2025 г.

 ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г.
 
 
За информация:
 
 
 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ГЕРБ НА СО И ЛОГО НА СБДДС

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършената работа и се задължава да изпълни същата като:

  • Популяризира участието и доброто име на възложителя – Столична община – СБДДС;
  • Упоменава се за финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС при реализиране на Проекта и отразяването му в медиите, както и при всички други анонси в публичното пространство; в печатните, аудио- и видеоматериали за реклама и разгласа, изписва и/или съобщава изрично:
    „Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община;
  • Лого на СБДДС.