Столична община открива публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

09.06.2020

Район „Нови Искър” обявява тръжна процедура с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Доброславци, представляващ устройствена зона: за жилищно строителство – ниско застрояване (до 10 м)

08.06.2020

“ВиК” ЕАД обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София

08.06.2020

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

08.06.2020

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещения за здравни кабинети

08.06.2020

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Ситняково“, „Слатина“, „Павлово“ и в район „Студентски"

28.05.2020

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

28.05.2020

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, тоалетна), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Княжево" – "Звездица“, „Сребърна“, „Бъкстон“ и „Драгалевци“

28.05.2020

Район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот самостоятелен обект, част № 2 в сграда № 5 (хидрофор)

28.05.2020

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

27.05.2020