Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещения за здравни кабинети

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост  и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  и Заповед № СОА20-РД98-16/26.05.20 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата  на информационното табло на района, представляващ:

Помещения за здравни кабинети в едноетажна сграда с идентификатор 68134.8553.932.1 с площ 475 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8553.932 с площ 1 499 кв. м, попадащ в УПИ I – за здравна служба,  находящи се в кв. "Враждебна", ул. „28-ма“, район „Кремиковци”, АОС № 2487/22.11.2012 г., а именно:  

1.1. Кабинет № 4 с площ от 11,68 кв. м

1.2. Кабинет № 5 с площ от 14,58 кв. м

1.3. Кабинет № 6 с площ от 15,09 кв. м

1.4. Кабинет № 7 с площ от 14,40 кв. м.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:

- По т. 1.1. – 74,29 лв. без ДДС;

- По т. 1.2. – 92,53 лв. без ДДС;

- По т. 1.3. – 92,53 лв. без ДДС;

- По т. 1.4. – 91,63 лв. без ДДС.

3. Специфично конкурсно условие за всеки един от кабинетите:

- По т. 1.1. – за кабинет по медицинска козметика;

- По т. 1.2. – за кабинет дерматология;

- По т. 1.3. – за кабинет лазер център;

- По т. 1.4. – за кабинет за хистологично изследване.

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 08.06.2020 г. до 08.07.2020 г. – включително – от 8:30 до 16:30 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 08.06.2020 г. до 08.07.2020 г.  включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1 на  09.07.2020 г. от 10:30 часа.

7. Организатор на конкурса:

СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец – 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail:

sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:                        

 /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

08.06.2020