„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXII – СОФИЯ” ЕООД

град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, съответно за: Имот 2: Помещение, с площ от 26,23 кв. м, представляващо преградена вдлъбната част от коридора на етаж първи на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 10А и тоалетна, заедно с прилежащите му 12,13 кв. м от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за оптика, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен съгласно заповедта за откриване на конкурса до 13,00 ч. на 11.06.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 2: 800,00 (осемстотин) лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 150,00 лв. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 11.06.2020 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 11.06.2020 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 11.06.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.06.2020 г. от 12:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Яна Стоенчева – и.д. завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова

Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

 

27.05.2020