Район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот самостоятелен обект, част № 2 в сграда № 5 (хидрофор)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 67, на основание Заповед № СОА19-РД09-2773/27.12.2019 г. и Заповед № СО20-РД09-1207/05.02.2020 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част № 2 в сграда № 5 (хидрофор) със застроена площ от 16,12 (шестнадесет цяло и дванадесет стотни) кв. м, Акт за частна общинска собственост № 1810/18.07.2019г., находящ се в гр. София, район „Слатина“, УПИ I „За обществено жилищно строителство, магазини и подземни гаражи“, кв. 44А по регулационен план на м. “Слатина – Христо Смирненски“, с предназначение – магазин за промишлени стоки.

2. Начална конкурсна (месечна) цена на имота:

Начална конкурсна месечна наемна цена на горепосочения общински имот – частна общинска собственост, е в размер на 122 (сто двадесет и два) лева без ДДС.

3. Място и срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район „Слатина“, ет. 1, бул. „Шипченски проход“ № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа от 28.05.2020 г. до 27.06.2020 г. включително.

4. Място и срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район „Слатина“, ет. 1, бул. „Шипченски проход“ № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа от 28.05.2020 г. до 27.06.2020 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина“.

6. Гаранция за участие: 122 (сто двадесет и два) лева без ДДС, платими по банковата сметка на район „Слатина“, посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 06.07.2020 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, тел. 02/870 55 32.

 

Кмет на СО – район „Слатина“

Георги Илиев

 

28.05.2020