“ВиК” ЕАД обявява процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 34/02.06.2020 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2019 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следват:
1. Реална част от коридор с площ от 48 кв. м, ведно с помещение № 8 с площ от 17,00 кв. м, помещение № 105 с площ от 18,00 кв. м, помещение № 106 с площ от 18,00 кв. м, помещение № 107 с площ от 17,00 кв. м, помещение № 108 с площ от 17,00 кв. м, находящи се на първи етаж в шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 138,00 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 690,00 лв. без ДДС;
2. Гараж № 3 представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 80,00 лв. без ДДС;
3. Реална част от покривното пространство на шестетажната административна сграда с площ от 25,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 750,00 лв. без ДДС;
4. Реална част от незастроен терен с тревно покритие, съгласно приложена скица с площ от 500.00 кв.м., находяща се в кв.“Горубляне“, гр. София, ул.инж. Г. Белов № 2 с начална наемна цена от 450.00 лв. без ДДС;
5. Стая № 2 с площ от 17,00 кв. м,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 20,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;
6. Двуетажна жилищна сграда,  състяща се от:  сутерен, първи етаж; втори етаж и тавански етаж със застроена площ от 144,55 кв. м и разгъната застроена площ от 433,70 кв. м, находяща се в с. Мала църква, общ. Самоков с начална наемна цена от 900,00 лв. без ДДС;
7. Стая № 9 А и Стая № 9Б с обща наемна площ от 35,00 кв. м,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 38,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 170,00 лв. без ДДС;
8. Стая № 6Б с площ от 17,00 кв. м,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;
9. Реална част от терен с трайна настилка с асфалтобетон и тротоарни плочки пред главния вход на шестетажната административна сграда съгласно приложена скица с площ от 115,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 270,00 лв. без ДДС;
10. Едноетажно панелно преместваемо съоръжение с площ от 35,00 кв. м, находящо се в гр. София, кв. „Лозенец”, бул. ”Черни връх”, до РУМ "Лозенец", с начална наемна цена от 300,00 лв. без ДДС;
11. Стая № 16 с площ от 17,00 кв. м,  на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 20,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, уул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;
12. Помещение № 213 с площ от 57,00 кв. м, на втори етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като  общата наемна площ е от 60,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 300,00 лв. без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС,
вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;
- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 206, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 24.06.2020 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 24.06.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – гр. София до 24.06.2020 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 24.06.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 25.06.2020 г. от 10:00ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

 

 

08.06.2020