„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Офис с обща площ от 76,27 кв. м, намиращ се в сградата на база 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от четири помещения, както следва: Помещение № 74, с площ от 44,65 кв. м, разположено на третия етаж на сградата; Помещение № 75, с площ от 14,57 кв. м, разположено на третия етаж на сградата; Две преходни помещения без номер, с обща площ от 17,05 кв. м, разположени на приземния етаж, между склад-хранилището на лечебното заведение и асансьора на сградата. Помещенията се отдават под наем заедно с прилежащите им идеални части от общите част на сградата. Предназначение: офис за административна дейност със здравна/медицинска насоченост.

Имот 2: Площ от 1,44 кв. м, намираща се на главния вход на сградата на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).

Имот 3: Кабинет № 7, с площ от 11,85 кв. м, заедно с прилежащите му 0,1608% идеални части от общите части на сградата, намиращ се в сутерена, до кафето, на база 1 в основната сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за зъботехническа лаборатория.

Имот 4: Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв. м, заедно с прилежащите му идеални части от общите части на сградата, с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за кафе.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот е в размер на: за Имот 1: 900 лв.  без ДДС, за Имот 2: 200 лв. без ДДС, за Имот 3: 260 лв. без ДДС, за Имот 4: 420 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена за имоти 1, 3 и 4 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 26.06.2020 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 26.06.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 26.06.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.06.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 13.07.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.07.2020 г. от 10:00 часа.  

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

08.06.2020