Столична община открива публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, aл. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 182 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2020 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Доброславци, СО – район „Нови Искър”, актуван с АЧОС № 4288/29.07.2019 г. на район „Нови Искър“ – СО, вписан в книгите за вписване от 10.12.2019 г., вх. peг. № 82811, том CCIV, дело № 63798, имотна партида № 650214, с идентификатор 22662.4821.1276 с площ 447 (четиристотин четиридесет и седем) кв. м съгласно скица на поземлен имот № 15-18190/11.01.2020 г. издадена от СГКК – гр. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/13.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници – съседни поземлени имоти с идентификатори:
21662.4821.285; 21662.4821.288; 21662.4821.1272; 21662.4820.1072, представляващ УПИ XXII  – 1167, кв. 31а, Устройствена зона: за жилищно строителство – ниско застрояване (до 10 м).

Начална тръжна цена:

30 870,33 (тридесет хиляди осемстотин и седемдесет лева и 33 ст.) лева без ДДС.

Размер иа стъпката за наддаване:

2 000 (две хиляди) лева.

2. Размер на депозита за участие:

3 087 (три хиляди и осемдесет и седем) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, ВIС: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 2-СО-2020.

3. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

• За оглед на обекта: Мария Златарева – началник-отдел УОСЖСРКТД; тел. 0889944327, район „Нови Искър", до 12:00 ч. на 09.07.2020 г.;
• Дата на провеждане на търга: 10.07.2020 г.;
• Начален час на търга: 14:00 часа;
• Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул. ”Париж" № 3, ет. 1.

4. Цена на тръжната документация: 10,00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж" № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж" № 3, ет. 2, стая№ 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обшествени поръчки и концесии" на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16:00 ч. на 09.07.2020 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.


 

09.06.2020