Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и обслужващи помещения

17.10.2017

Район "Кремиковци" открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем за част от имот – публичнa общинска собственост

16.10.2017

Район "Панчарево" открива публичен търг с явно наддаване за сключване на договор за наем на част от имот, публичнa общинска собственост, представляваща самостоятелен обект за обслужваща дейност за битови услуги с. Казичене

13.10.2017

Столична община открива публичен търг за имот, публична общинска собственост, представляващ част от едноетажна постройка – четири свързани помежду си помещения с отделен вход, находящи се в Здравна служба в с. Кубратово

13.10.2017

Район „Красна поляна“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово хранене

12.10.2017

Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – зъболекарски кабинет в 3-то СОУ „Марин Дринов“

11.10.2017

Район „Панчарево“ продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на 2 лекарски кабинета в сградата на здравна служба, с. Казичене

10.10.2017

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими вещи

06.10.2017

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ „Франц Миклошич”

06.10.2017

Район "Сердика" продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения на територията на района

05.10.2017