Район "Сердика" продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения на територията на района

Столична община – район “Сердика“, на основание чл. чл. 31., ал. 2. от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед №СОА17-РД09-644/27.06.2017 г. на Кмета на Столична община и Заповед №РСР17-РД98-3/03.10.2017 г. на Кмета на СО – район „Сердика“

 

О Б Я В Я В А:

 

Удължава се с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 06.10.2017 г. до 20.10.2017 г., срокът за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за следните обекти:

 

№ НА ОБЕКТ ВИД НА ОБЕКТ АДРЕС РПЗ
(кв.м)
Предназначение Специфични конкурсни условия НМНЦ,
без ДДС
(лева)
1. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Първа българска армия” № 35 – 37 121,00 магазин сградите са с временен устройствен статут  до реализиране на основното мероприятие по действащия ПУП 504,00
2. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Първа българска армия” № 35 – 37 160,00 магазин сградите са с временен устройствен статут  до реализиране на основното мероприятие по действащия ПУП 666,00
3. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Козлодуй”  № 85 52,00 магазин, офис може да бъде отдаден под наем до реализиране на предвиждането по ПУП 200,00
4. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Козлодуй” № 54 15,20 магазин   44,00
5. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „ История славянобългарска” № 6 231,73 магазин, офис, склад   386,00
6. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Пражка пролет” № 18, бл.1 120,00 магазин, заведение, офис   295,00
7. ПОМЕЩЕНИЕ ул. „Козлодуй” № 54 19,00 търговска дейност   55,00
8. ПОМЕЩЕНИЕ ж.к. „Фондови жилища”, до бл. 209 – трафопост 73,00 магазин, заведение, офис   183,00

..........................................................................................................................................................................................................................

Начална месечна наемна цена (НМНЦ): посочена в таблицата за съответния обект.

Гаранция за участие: 100.00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ „Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ „Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.00 ч. на 20.10.2017 г.        

Краен срок за представяне на офертите: до 17.00 ч. на 20.10.2017 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Конкурсът ще се проведе на 23.10.2017 г.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

05.10.2017