„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими вещи

 

1. Обект 1 – Помещение с предназначение ведомствен бюфет в Централно управление:

1.1. Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б

1.2. Площ: обща – 88 кв. м

1.3. Началната месечна наемна цена е не по-малко от  440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС

2. Обект 2 – Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ОЦ „Земляне”:

2.1. Местонахождение: ул. „Костенец” № 5

2.2. Площ: обща – 80 кв. м

2.3. Началната месечна наемна цена е не по-малко от  400 лв. (четиристотин лева) без ДДС.

3. Обект 3 – Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ТР/ТЕЦ „София”:

3.1. Местонахождение: ул. „История славянобългарска” № 6

3.2. Площ: обща – 66 кв. м

3.3. Началната месечна наемна цена е не по – малко от  330 лв. (триста и тридесет лева) без ДДС.

4. Обект 4 – Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ТР „Люлин”:

4.1. Местонахождение: ул. „Владимир Зографов” № 90

4.2. Площ: обща – 50 кв.м

4.3. Началната месечна наемна цена е не по-малко от  250 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС.

5. Обект 5 – Помещение с предназначение ведомствен бюфет в ОЦ „Люлин”:

5.1. Местонахождение: Гара Волуяк

5.2. Площ: обща – 34 кв. м

5.3. Началната месечна наемна цена е не по-малко от 170 лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС.

За всеки от обектите консумативните разходи – вода, електрическа и топлинна енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването – се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

За всеки от обектите срокът за отдаване под наем е 35 (тридесет и пет) месеца.

За всеки от обектите предложената гаранционна вноска за обезпечаване на договора не може да бъде по-малка от размера на едномесечния наем за съответния обект.

Цената на конкурсната документация е в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) без ДДС, която следва да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF. Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 304, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. до 19.10.2017 г., срещу представен документ за платената цена. Сумата не се възстановява на участниците.

Размерът на депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е както следва:

За обект 1 – Централно управление, ул. „Ястребец” № 23Б – 440 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС

За обект 2 – ОЦ „Земляне”, ул. „Костенец” № 5 – 400 лв. (четиристотин лева) без ДДС

За обект 3 – ТР/ТЕЦ „София”, ул. „История славянобългарска" № 6 – 330 лв. (триста и тридесет лева) без ДДС

За обект 4 – ТР „Люлин”, ул. „Владимир Зографов” № 90 – 250 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС

За обект 5 – ОЦ „Люлин”, Гара Волуяк – 170 лв. (сто и седемдесет лева) без ДДС.

Срок за закупуване на конкурсна документация, оглед на вещите – предмет на конкурса – и подаване на заявления за участие в него – до 19.10.2017 г., всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч., след заявка на телефон: 0893616558.

06.10.2017